Flora

Auf den Magerrasen am oberen Wannenberg und am Hammelrain wachsen seltene Orchideen.

Helm-Knabenkraut

Pyramiden-Knabenkraut

Bienenragwurz

Hummel-Ragwurz

Bocksriemenzunge

Ohnhorn